skip to Main Content

Oglas za prijam Pomoćni radnik/-ica za održavanje javnih površina i groblja

Upravitelj Vlastitog pogona Općine Podstrana, na temelju članka  29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) raspisuje:

OGLAS ZA PRIJAM POMOĆNI RADNIK/-ICA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA

u Općinu Podstrana, Vlastiti pogon, na radno mjesto Pomoćni radnik/-ica za održavanje javnih površina i groblja, 3 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme  od 6 (šest) mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

OPĆI UVJETI:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

– niža stručna sprema ili osnovna škola,

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine” broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (”Narodne novine” broj: 155/02, 47/10, 80/10, 91/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj/školskoj spremi (izvornik ili preslik svjedodžbe),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),
  • izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave oglasa,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijava ili životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati su prije donošenja rješenja o prijmu dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima  razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajućeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, a koji su propisani ovim oglasom.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obavezno provođenje pisanog testa iz općeg znanja i  intervju. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web – stranici: https://www.podstrana.hr  dostupan je opis,  podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata, te ostale informacije o  postupku. Na web – stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podstrana bit će objavljeno vrijeme održavanja pisanog testa iz općeg znanja, najmanje pet dana prije održavanja testa.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana,  s naznakom „Prijava na oglas – Pomoćni radnik/-ica za održavanje javnih površina i groblja“  u roku 8 (osam) dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravitelj:
Josip Vrdoljak, ing.prom.

KLASA:   112-03/22-01/05
URBROJ: 2181-39-07-1-22-01
Podstrana, 24. lipnja 2022. godine

Back To Top Skip to content