skip to Main Content

Splitsko-dalmatinska županija: Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2022. godinu

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), objavljuje

Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2022. godinu

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u području kulture i tehničke kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2022. godini.
Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

– Muzejska djelatnost
– Izdavačka djelatnost
– Zajednica tehničke kulture
– Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Predlagatelji programa dužni su dostaviti slijedeće:

1. Naziv programa
2. Kratki opis programa
3. Vrijeme i mjesto realizacije programa
4. Troškovnik realizacije programa sa specifikacijom troškova potrebnih za izvršenje
5. Plan financiranja programa s izvorima financiranja i naznačenim sredstvima koje osigurava iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, Domovinskog rata 2/IV. Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave.
Back To Top Skip to content