29. 07 2021 @ 11:40
Izdvojeno
Naslovnica » Razno » Projekti financirani EU sredstvima

Projekti financirani EU sredstvima

 • Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“
 • Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani
 • Projekt ECOMAP
 • Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun
 • Projekt Razmišljam EKOlogično
 • Zaželi – program zapošljavanja žena
 • Biraj biciklu
 • Poduzetnički centar Scala

KOHEZIJSKI FOND

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE 2014-2020

Specifični cilj 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“    

Naziv projekta

Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“  uključuje dvije prostorne cjeline:

1.Biciklistička staza dužine 363 m (od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac)

2.Biciklistička staza dužine 1.610 m (uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice)

Projekt Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“ se realizira na zapadnom dijelu Općine Podstrana, a obuhvaća izgradnju nove biciklističke staze i šetnice na morskoj obali  i opremanje pješačke i biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice. Dionica predmetnog zahvata povezuje nekoliko naselja unutar Općine Podstrana te Podstranu sa gradom Splitom što pridonosi razvoju i unaprjeđenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

 1. Biciklistička staza dužine 363 m nalazi se na  dionici od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te predstavlja dio kapitalnog projekta Općine Podstrana. Biciklistička staza izvodi se u profilu širine 2 m, čime je omogućen dvosmjerni promet  biciklista na stazi. Projektnim rješenjem (zelene površine izvode se obostrano) osiguran je slobodni profil za kretanje biciklista tako da je ukupna širina profila 2.5 m. Projektom uređenja obalnog pojasa obuhvaćena je  biciklistička staza, suvremena javna rasvjeta i dužobalna šetnica. Projektnim rješenjem definiran je kontakt dužobalne šetnice i stabilizirajućih pera koji, osim svoje  osnovne funkcije, služe i kao nastavci obalne šetnice s pogledom na morske vizure. Otvaranjem vizura, projektiranjem jasnih i kontinuiranih biciklističkih i pješačkih pravaca te uvođenjem javnih sadržaja podiže se razina kvalitete života na ovom području te potiče korištenje prometnih rješenja prihvatljivih za okoliš. Zahvat obalne šetnice, širine 3.50 m, pruža se obalnim pojasom – pomorskim dobrom i to, na dijelu koji se uglavnom formira nasipanjem obalnog pojasa te formiranjem nove obalne crte. Dijelovi šetnice su i odmorišta u funkciji pješačkog i biciklističkog prometa. Izvode se kao dvije niše u paru. U svakoj niši je smještena urbana galanterija (klupa i koš za otpatke, a između niša je predviđeno stablo koje osigurava zasjenjenje odmorišta). Na predmetnoj dionici obale u izgradnji je također i atraktivna obiteljska plaža opremljena brojnim sportsko rekreativnim sadržajima te je prilagođena i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Budući u obalnom pojasu ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana obalna šetnica zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Projekt osigurava kontinuitet veza na početku i kraju šetnice. Šetnica se, na zapadnom dijelu, veže na pješački pločnik uz južni rub državne ceste, a na istočnom kraju veže se na pješačke površine na prostoru lučice Strožanac. Sve specifičnosti šetnice i biciklističke staze su opisane u tehničkom opisu građevinsko-prometnog projekta oznake KNJIGA K3 T.D. 25/16.Osim izgradnje i opremanja biciklističke staze i šetnice u okviru projekta uređenja obale, projektom Morsko riječne šetnice i biciklističke staze „Podstrana walk & bike“ planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe te jedne  dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Podstrane te svim servisnim informacijama za bicikliste i šetače. Predloženo ulaganje iznimno je značajno za Općinu Podstrana jer je dosadašnje stanje čestica koje prijavljujemo bilo u potpunosti neiskorišteno. Obalno područje bilo je muljevito i zapušteno, bez adekvatne infrastrukturne opremljenosti te nije bilo prilagođeno osobama s invaliditetom. Značaj predloženog ulaganja za Općinu Podstrana razvidan je i sa aspekta poboljšanja stanja u prostoru s obzirom da će se neiskorišteni prostor povezati u krajobrazno osmišljenu cjelinu što će doprinijeti poboljšanoj funkcionalnosti prostora te boljoj vizualnoj  percepciji i prepoznatljivosti područja općine. Odabir hortikulturnih sorti, tradicionalno prisutnih u mediteranskim područjima, osigurava jednostavnost održavanja, otpornost na blizinu morske obale i vremenske uvjete. Realizacijom projekta predviđeno je ozelenjavanje površine od ukupno 6.250 m2 što doprinosi kvaliteti javne turističke infrastrukture te utječe na poboljšanje životnog standarda lokalnog stanovništva.
 1. Biciklistička staza dužine 1.610 m je smještena uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice, put kamenoloma na Perunu. Projektom je predviđeno opremanje pješačke i biciklističke staze duljine 1.610 m, u profilu širine oko 3,5 m. Navedenim zahvatom   osigurat će se ugodnije odvijanje  prometa  pješacima i  biciklistima na stazi, postavit će se informativne table o biljkama i pticama uz rijeku Žrnovnicu te ribama koje obitavaju u rijeci. Također, planira se i postavljanje koševa za otpatke te pametne klupe koja bi biciklistima i šetačima, osim odmora,  omogućila besplatan wifi i punjenje mobitela. Koridor pješačke i  biciklističke staze pruža se gotovo paralelno s koritom rijeke Žrnovnice. Tlocrti i uzdužni elementi  pješačke i biciklističke staze su dosta blagi što daje dodatne pogodnosti za iskoristivost ovog područja. U sklopu uređenja pješačke i biciklističke staze  predviđena je i postava jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Podstrane te svim servisnim informacijama za bicikliste i šetače.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je izgradnja biciklističke staze u dužini 363 m od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanja biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1610 m čime će se izgraditi i opremiti u ukupnoj duljini 1,97 km.

Cilj projekta Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“ je poboljšanje i razvoj biciklističke infrastrukture unutar Općine Podstrana, a samim time i unutar  Urbane aglomeracije Split. Projektom se potiče biciklizam kao alternativna vrsta prometa s nultom stopom emisije CO2 što će doprinijeti ukupnom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.  Cilj je, također, izgradnjom novih i opremanjem  biciklističkih staza i putova, spajanje više naselja unutar Općine Podstrana te spajanje dviju JLS (Podstrane i Splita) kako bi se povećala ukupna  dužobalna mobilnost na području Urbane aglomeracije Split. Dionica predmetnog zahvata je atraktivno područje uz morsku i riječnu obalu s impresivnim vizurama u kojima se sljubljuju blage padine Mosora sa morskom i riječnom pučinom te ostavljaju dojam idealne lokacije za rekreaciju i odmor od svakidašnjeg užurbanog života. S prostornog aspekta obuhvat je podijeljen u zonu parka i zonu rekreacije. Koncept projektnog rješenja nastoji integrirati različite sadržaje na način da omogući nesmetanu vizualnu i fizičku komunikaciju između pojedinih zona, a da pritom diferencijacija sadržaja ostaje jasna.

Očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza koje će dovesti do povećanja modalne podjele u korist biciklista čime bi se umanjila važnost tradicionalno dominantnog cestovnog prometa.

Ovim projektom predviđene  biciklističke staze ne nalaze se neposredno uz prometnice te predstavljaju siguran oblik prometovanja.  Izgradnjom predmetne biciklističke staze doprinosi se poboljšanju mobilnosti građana unutar općine te povećanju dostupnosti grada kao gravitacijskog centra građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta, odnosno doprinosi se prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UAS. Na ovaj način, smanjenjem emisije CO2 i doprinosi se i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Ubrzan način života i rada nam ukazuje na neophodnu potrebu za zdravijim životom i boravkom na otvorenom što je ostvarivo svakodnevnim korištenjem bicikla za sve dobne i ciljane skupine.

Predmetni zahvat je dio sveukupne cikloturističke rute u Općini Podstrana:

 • Ruta 1 “Perun” dužine 16 km s podlogom od makadama i asfalta (Strožanac -Perun-Strožanac),
 • Ruta 2 “Zmijski kamen” dužine 19km s podlogom od makadama, asfalta i šljunka (Strožanac-Mutogras-Perun-Strožanac),
 • Ruta 3 “Gornja Podstrana” dužine 12 km s podlogom od makadama i asfalta (Strožanac- Sv. Martin – Gornja Podstrana -Strožanac) i
 • Ruta 4 “Poljički krug” dužine 41km u potpunosti je asfaltirana cesta (Strožanac-Perun-Srinjine-Tugare-Naklice-Gata-Strožanac).

Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz Općinu Podstrana je ucrtana u Euro Velo 8 – Mediterranean Route. EuroVelo 8 ruta nastoji povezati cijelu regiju Mediterana, počevši od Cadiza na zapadu do Cipra na istoku s  ciljem uspostave kvalitetne cikloturističke rute slijedeći načela održivog prometa i turizma.

Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture na području općine Podstrana pridonijeti će interoperabilnosti koja će omogućiti korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a osobito poticati modalnu transportnu promjenu prema aktivnim putovanjima (biciklizam i hodanje) i javnom prijevozu čime će se smanjiti emisija buke, kontinuirano ili iznenadno zagađenje okoliša te smanjenje otpada, što je u skladu s općim mjerama G.4 i G.12 Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za 2017.- 2030. Izgradnja novih i uređenje postojećih biciklističkih staza  doprinosi ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7ii2 (pokazatelj 7cb20 – Nove i nadograđene biciklističke trake u km) na način da promiče smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš, korištenjem biciklističkih staza. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Ukupan iznos projekta

10.007.479,41 kn

Iznos koji financira EU

8.506.357,49 kn

Trajanje provedbe projekta

02.01.2017. – 02.01.2020.

 

Fotografije na dan 17. studenog 2017.godine:

Fotografije na dan 14. svibnja 2018. godine:

Fotografije na dan 18. listopada 2018. godine:

Fotografije na dan 27. studenog 2018. godine:

Fotografije na dan 27. siječnja 2019. godine:

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Naziv projekta

Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Tip operacije: 7.2.2. – Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Projekt “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje Hercegovačke ulice i ulice kralja Zvonimira“ se odnosi na radove rekonstrukcije jedne nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice u naselju Miljevac u Općini Podstrana. Predmetnim ulaganjem obuhvaćena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice koja se križa sa ulicom kralja Zvonimira.

Hercegovačka ulica predstavlja glavnu cestu sa dominantnim prometnim tokom, a postojeće raskrižje sa ulicom kralja Zvonimira nije dovoljno kvalitetno koncipirano i oblikovano te ugrožava sigurnost sudionika u prometu. Ulaganjem je predviđeno  građenje/rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija unutar građevine nerazvrstane ceste. Sukladno zakonskim propisima projektna dokumentacija morala je obuhvatiti i te instalacije i uređaje (oborinska kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, telekomunikacijska infrastruktura) koji neophodnim dijelom zadiru u ulicu kralja Zvonimira.

Mjesto provedbe

Županija Splitsko-dalmatinska
Općina Podstrana
Naselje Miljevac

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta rekonstrukcije raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani je podizanje razine kvalitete života stanovništva na području općine kroz razvoj javne prometne infrastrukture

Specifični ciljevi projekta su:

 • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa na području općine Podstrana
 • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području općine Podstrana

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje s mjerljivim indikatorima:

 • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa – unaprijeđena prometna infrastruktura, poboljšana razina komunalnog standarda – izvršena rekonstrukcija 160 metara ceste; proširen kolnik za dvosmjerni promet na 5,50 m; izgrađen nogostup u duljini od 143 m; postavljeno 6 prometnih znakova; smanjen broj prometnih nezgoda i ozlijeđenih u prometu za 2%
 • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti – poboljšan pristup turističkim uslugama i sadržajima – povećan broj noćenja kod turističkih iznajmljivača na lokaciji ulaganja za 10%; povećan broj korisnika ugostiteljskih sadržaja na lokaciji ulaganja 10%; povećani prihodi poslovanja privatnih turističkih iznajmljivača i subjekata u ugostiteljstvu na lokaciji ulaganja za 3%

Trajanje provedbe projekta

Travanj 2017. godine – prosinac 2018. godine

Ukupan iznos projekta

1.382.938,35 kn

Iznos koji financira EU

986.810,21 kn

  

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Fotografije prije početka radova

Fotografije nakon završetka rekonstrukcije

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ


2014 – 2020 INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME

Naziv projekta

ECOMAP- ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama

Korisnik projekta

11 partnera – 5 hrvatskih i 6 talijanskih

Opis projekta

Projekt će pomoći malim lukama, lokalnim vlastima i organizacijama u rješavanju problema zaštite okoliša. Većina luka Programskog područja su male luke koje često kombiniraju brodske, ribolovne i slobodne aktivnosti. Unatoč maloj veličini, oni imaju važne gospodarske, društvene i ekološke veze s okolinom i veliki kumulativni utjecaj. Suočeni su s ekološkim izazovima u vezi s politikom i zakonodavstvom EU-a, ali i s visokim očekivanjima svojih korisnika i lokalnih stanovnika, ali im nedostaju znanja i alati za odgovor na te izazove. Cilj projekta je pomoći lokalnim lukama u oblikovanju boljih strategija za zaštitu okoliša i pristupiti odgovarajućim alatima za upravljanje okolišem kako bi ostali konkurentni i doprinijeli zaštiti i očuvanju okoliša.

Cilj projekta

ECOMAP doprinosi cilju eko-ravnoteže i eko-učinkovitosti dijeljenjem novih vrsta planiranja za održivost luka i marina u talijanskom i hrvatskom Jadranu kroz:

 • inovativne metodologije
 • ulaganja u alate i male infrastrukture
 • obrazovanje osoblja i uključenih strana

 Očekivani rezultati projekta

Unaprjeđenje ekoloških usluga u marinama i obližnjim područjima kako bi se spriječilo zagađenje otpadnih voda na okolnim plažama i u moru, te ažuriranje protokola o metodologijama za analizu geomorfološke evolucije lučkih područja zbog klimatskih promjena.

Tijekom ovog projekta partneri, uz podršku stručnjaka, podijelit će i identificirati bolju praksu, kao i testirati i formalizirati metodološke alate za praćenje i sprječavanje zagađenja. Rezultati ovog rada bit će stavljeni na raspolaganje svim lokalnim lukama u programskom području online i putem organiziranih kongresnih i lokalnih događanja.

Ukupan iznos projekta

2.834.115,00 €

Iznos koji financira EU

2.408.997,74 €

Trajanje provedbe projekta

1.1. 2019.g. – 30.6. 2021.g.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv projekta

Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun na području općine Podstrana doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.

Projekt je usmjeren na rješavanje problematike rasta ukupnih količina otpada na području Općine Podstrana, te nedovoljne primjene recikliranja i ponovne uporabe otpada.

Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su lokalno stanovništvo, te gospodarski i javni subjekti.

Ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta su izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun, informiranje i educiranje lokalnog stanovništva o ulozi i korištenju reciklažnog dvorišta, te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima u svrhu smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun doprinosi održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kojima će se postići odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada jer će u sklopu reciklažnog dvorišta biti omogućeno odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada – papir, karton, PET ambalaža, glomazni i sitni EE otpad, tekstilni otpad, obuća, akumulatori, baterije, otpadne fluo cijevi i štedne žarulje, opasni (nezapaljivi) otpad iz domaćinstva, opasni (zapaljivi) otpad iz domaćinstava, motorna ulja, zauljena ambalaža i krpe, jestiva ulja, stari lijekovi, ostala tvrda plastika, drveni glomazni otpad, metalni glomazni otpad, građevinski otpad (šuta, sanitarna keramika), ravno i ambalažno staklo, stiropor gustoće do 30kg/m3, drvo, zeleni otpad (usitnjeno drvo), željezo, obojeni metali limenke.

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) Upravo Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine jedna od mjera definirana za ostvarenje cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada, primarno papira, kartona, stakla, plastike, metala, biootpada i dr. uključuje izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, te provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti za lokalno stanovništvo kako bi se doprinijelo ostvarenju glavnog cilja – unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Očekivani rezultati projekta

Provedba projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Perun direktno će doprinijeti povećanju stope recikliranja koja do sada na području općine nije bila prisutna. Izgradnjom infrastrukture i nabavom opreme za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada povećati će se količina prikupljenih posebnih vrsta otpada prema njihovoj vrsti i svojstvima, te će se time olakšati njihova obrada i sačuvati vrijedna svojstva. Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se sortirati i balirati radi povećanja vrijednosti, odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad će nakon sortiranja i vaganja preuzeti ovlaštene tvrtke za recikliranje, odnosno obradu otpada s kojima će komunalno poduzeće koje će upravljati reciklažnim dvorištem sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji, a koje će prikupljeni otpad ponovno preraditi u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu.
Informativno – obrazovne aktivnosti predviđenim projektom, a koje uključuju izradu brošure o namjeni i svrsi reciklažnog dvorišta, izradu web stranice reciklažnog dvorišta, te provedbu javnih tribina o održivom gospodarenju otpadom s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima, očekuje se da će podići svijesti stanovništva o neodrživosti postojećeg sustava i potrebi očuvanja resursa za buduće naraštaje.

Trajanje provedbe projekta

11.10.2018 – 31.05.2020.

Ukupna vrijednost projekta

7.662.376,52 kn

Iznos koji financira EU

4.199.999,00 kn

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Fotografije, listopad 2019. godine:

Fotografije, studeni 2019. godine:

Fotografije, prosinac 2019. godine:

Fotografije, siječanj 2020. godine:

Fotografije, veljača 2020. godine:

Fotografije, ožujak 2020. godine:

Fotografije, lipanj 2020. godine:

Fotografije, srpanj 2020. godine:

Kohezijski fond
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt Razmišljam EKOlogično

Ukupna vrijednost projekta je 1.171.898,68 kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 85% prihvatljivih sredstava.

Udio Općine Podstrana je 22%.

Razdoblje provedbe projekta je od 28. lipnja 2018. godine do 28. studenog 2019. godine.

Nositelj projekta je Grad Solin, a sunositelji aktivnosti su Općine Klis, Podstrana i Dugopolje.

Zamišljen je kao program informativno – obrazovnih aktivnosti koje će se provoditi:
• putem letaka za osobe s poteškoćama u razvoju, brošure s prijevodom na Braillovo pismo, plakata,
• specijaliziranih radijskih i TV emisija (s prijevodom na znakovni jezik),
• nadogradnjom web stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom,
• javnim i edukacijskim tribinama,
• kostimiranim igrokazima i predstavama za predškolsku djecu,
• edukativnim slikovnicama i bojankama,
• obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša,
• natjecanjima u školama u izradi kreativnih plakata na temu zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.

Kroz provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti poticat će se odvojeno prikupljanje i ponovna uporaba ili reciklaža otpada te podizanje ekološke svijesti stanovnika grada Solina i općina Dugopolje, Klisa i Podstrane o njihovoj aktivnoj ulozi u smanjenju i sprječavanju nastanka otpada.

Provedbom planiranih aktivnosti građani će se informirati o ispravnom načinu postupanja s otpadom, mjerama za sprječavanje nastanka otpada, mogućnostima odlaganja razvrstanog otpada te ekonomskim i ekološkim koristima primjene načela suvremenog gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu.

Informativno – obrazovne aktivnosti će se provoditi u suradnji sa stručnjacima za gospodarenje otpadom, udrugama za zaštitu okoliša, nastavnim osobljem u vrtićima i školama te udrugama za pomoć osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Sprječavanju nastanka otpada će pridonijeti edukacija građana o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada racionalnom kupovinom i izbjegavanjem bacanja hrane, kupovinom proizvoda u povratnoj ambalaži, korištenjem ekološki prihvatljivih proizvoda koji se mogu reciklirati, ispravnom uporabom i održavanjem proizvoda radi produljenja njihova vijeka trajanja, izbjegavanjem kupnje proizvoda za jednokratnu upotrebu, smanjenom uporabom plastičnih vrećica i drugim mjerama koje će pozitivo utjecati na sprječavanje nastanka otpada.

Rezultati koje želimo postići provedbom projekta u sustavu gospodarenja otpadom i u društvu na području grada Solina i općina Klis, Dugopolje i Podstrana su podignuta razina informiranosti i educiranosti o ciljevima i sustavu gospodarenja otpadom, povećana stopa odvajanja pojedinih kategorija otpada i smanjena količina odloženog biorazgradivog otpada (podizanjem svijesti o kućnom kompostiranju). Provedbom navedenih aktivnosti osim važnosti samog odvajanja otpada planira se educirati građane o adekvatnom korištenju građevina i infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom, poput zelenih otoka i reciklažnog dvorišta, čime bi se postiglo smanjenje nastanka otpada, smanjenje miješanog komunalnog otpada, povećanje razdvajanja otpada te u konačnici smanjenje same cijene javne usluge prikupljanja otpada.

Projekt “RazmišljamEKOlogično” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Zaželi – osnaži sebe i druge

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.05.0264
Ukupna vrijednost projekta: 6.003.744,75

Partneri:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split
 • Centar za socijalnu skrb Omiš
 • Općina Podstrana
 • Općina Dugi Rat
 • Općina Šestanovac
 • Centar za socijalnu skrb Split

Kratki opis projekta:

Općina Podstrana sudjeluje u humanom projektu „Zaželi“ zajedno sa Udrugom osoba sa invaliditetom „Agape“ iz Omiša. Ukupno je zaposleno 35 žena iz nekoliko općina koje su partneri na projektu (Općina  Šestanovac, Općina Dugi Rat i Općina Podstrana). Vrijednost projekta je oko 6.100.000,00 kn od čega se na Općinu Podstrana odnosi iznos od 1.697.449,20 kn.

Projekt je u potpunosti financiran  sredstvima Europskog socijalnog fonda

Projekt „Zaželi“ traje ukupno 30 mjeseci, a s realizacijom je počeo u siječnju 2019. godine. Preko navedenog projekta, zaposleno je 15 žena iz Podstrane koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada ( starije su od 50 godina) da brinu o 60 korisnika sa područja naše Općine. Prema podacima sa terena, ovim projektom su iznimno zadovoljne i zaposlene žene i korisnici.

Osim pomoći u kući, projektom se želi korisnicima omogućiti povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života.

Određeni broj zainteresiranih žena ce proći i edukaciju za njegovateljice kojom će steći dodatnu kvalifikaciju te će tako postati konkurentnije na tržištu rada.

Naziv projekta

“Biraj biciklu!”

Poziv: ITU – URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split

Nositelj projekta

Grad Split

Partneri: Grad Trogir, Grad Kaštela, Grad Solin, Općina Dicmo, Općina Klis, Općina Podstrana i Općina Dugopolje

Opis projekta

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split planira se dodatno popularizirati korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza na području UAS-a. Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu ITU Poziva „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i 7 partnera – gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split (Solin, Trogir, Kaštela, Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo), dobit će 41 novu postaju s ukupno 242 bicikla. Kroz projektne aktivnosti ujedno će se izraditi i analitička podloga – dokument za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split koja će biti temelj uspostave planiranog integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.

Navedena 41 nova lokacija s biciklističkim terminalima bit će raspoređena u osam jedinica lokalne samouprave i to kako slijedi:

 • Grad Split: 16 terminala s 50 električnih i 20 klasičnih bicikala;
 • Grad Solin: 6 terminala s 12 električnih i 26 klasičnih bicikala;
 • Grad Trogir: 3 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
 • Grad Kaštela: 6 terminala s 30 električnih i 30 klasičnih bicikala;
 • Općina Podstrana: 2 terminala s 6 električnih i 6 klasičnih bicikala;
 • Općina Klis: 2 terminala s 4 električna i 8 klasičnih bicikala;
 • Općina Dugopolje: 4 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
 • Općina Dicmo: 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

Razdoblje provedbe projekta: 6. ožujak 2020. do 06. srpnja 2022. god.

Ukupna vrijednost projekta: 13.609.435,83 HRK

Bespovratna sredstva: 10.893.396,68 HRK

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta iznosi 469.500,00 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 375.787,80 kn. Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv projekta

Ulaganje u razvoj MSP-ova putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o.

Poziv

ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Korisnik projekta

Poduzetnički centar Scala d.o.o.

Partner

 Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt doprinosi umrežavanju i podizanju kapaciteta na način da je Općina Podstrana partner Poduzetničkom centru Scala d.o.o. (Prijavitelj), a istovremeno je Poduzetnički centar Scala d.o.o. partner poduzetničkom akceleratoru E.C.H.R. d.o.o., koji se profilirao za tehnologije u zdravstvu. Također, suradnja s Razvojnom agencijom Split od ključne je važnosti radi uspostavljanja i razvijanja komunikacije s Gradom Splitom te koordiniranja i povezivanja suradnje između PPI-ova.

Podizanju vlastitih stručnih kompetencija i kapaciteta, aktivnostima promocije poduzetništva, umrežavanju poduzetnika između sebe te povezivanje sa znanstvenom zajednicom doprinosi i suradnja s poduzetnicima iz dijaspore koji posluju na području UAS te sa znanstvenim institucijama.

Za razvoj MSP-ova planirano je 9 novih aktivnosti/usluga podijeljenih u tri tematske grupe:

I. pružanje stručne i savjetodavne pomoći te informiranja MSP-ova
1. Informiranje dostupnim programima i izvorima financiranja za MSP-ove
2. Stručne i savjetodavne pomoći
II. stručna podrška MSP
3. Pomoć MSP-ovima prilikom provedbe aktivnosti upravljanje projektima i statusa ulagača
4. Pružanje pomoći MSP-ovima u knjigovodstvenim poslovima
III. organiziranje i provođenje aktivnosti usavršavanja MSP
5. Edukacije za informatičko poslovanje (digitaliziranje poslovanja)
6. Edukacije za pripremu investicijskih projekata
7. Edukacije za pripremu dokumentacije i provedbu javne nabave za NOJN
8. Edukacije za financijsko i administrativno upravljanje projektima
9. Edukacije za administrativno upravljanje i održavanje rezultata projekata financiranih iz EU fondova ili nacionalnih sredstava.

Ciljne skupine projekta su Prijavitelj, MSP (d.o.o. / obrt / OPG / zadruga /udruga) , PPI i JLS na području UAS, znanstvena zajednica i šira društvena zajednica.

Ciljevi projekta

Cilj projekta na području UAS je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj MSP kroz pružanje podrške MSP te jačanje vlastitih kapaciteta i kompetencija.

Projektom se doprinosi rješavanju problema konkurentnosti MSP i zapošljavanja te nedostatne i nepovezane potporne infrastrukture. Ciljne skupine projekta su MSP, PPI i JLS.

Provedbom aktivnosti usmjerenih na stvaranje koordinirane mreže PPI na razini UAS, profiliranje PPI i razvoj personaliziranih visokokvalitetnih usluga koje se odnose na savjetodavnu i mentorsku podršku MSP doprinosi se unapređenju organizacijskih, upravljačkih, programskih i tržišnih potencijala MSP u različitim fazama njihovog rasta i razvoja.

Očekivani rezultati projekta

Provođenjem aktivnosti projekta, kapaciteti PPI-a bit će ojačani za novu financijsku perspektivu, kako za pružanje novih visokokvalitetnih usluga MSP-ovima tako i za nastavak pružanja postojećih usluga.

Svi zaposlenici koji će se zaposliti kroz projekt će nastaviti raditi u PPI-u i nakon završetka provedbe projekta čime će se osigurati dugoročna korist za MSP. Na taj način Prijavitelj demonstrira ozbiljnost i predanost razvoju poduzetničke infrastrukture na području UAS-a i promoviranju poduzetničke klime na ovom području.

Nove usluge koje će Prijavitelj i Partner pružati kroz projektne aktivnosti će biti potpuno besplatne za krajnje korisnike – MSP-ove i to za vrijeme trajanja projekta, dok će se dio novih usluga naplaćivati po subvencioniranoj cijeni nakon završetka provedbe projekta čime će se osigurati dostatna sredstva za nastavak operativnog poslovanja PPI-a. Svi operativni troškovi će se financirati iz redovnog poslovanja Prijavitelja.

Ukupna vrijednost projekta

1.830.432,04 kn

Iznos koji financira EU

1.440.552,12 kn

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

69.942,08 kn

Iznos koji financira EU

59.450,76 kn

Razdoblje provedbe projekta

01.03.2021. g. – 01.03.2023. g.

   

Kontakt za više informacija
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove

E-mail: drustvene.djelatnosti@podstrana.hr, projekti@podstrana.hr

Kontakt telefon: 021/66-66-00

Korisni linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
http://europski-fondovi.eu/program/kohezijski-fond

Skip to content