13. 05 2021 @ 21:12
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Uređenje obalnog područja Općine Podstrana

Uređenje obalnog područja Općine Podstrana

Tijekom 2014. godine, Općina Podstrana izradila je glavni projekt uređenja obalnog područja općine Podstrana od rijeke Žrnovnice do hotela Lav. Glavnim projektom obuhvaćeno je uređenje i rekonstrukcija plaža, izgradnja duž obalne šetnice, izgradnja objekata u funkciji plaže i šetnice, izgradnja i rekonstrukcija pristupnih kolnih i kolno-pješačkih prometnica i pješačkih staza od glavne kolne longitudinalne prometnice naselja prema obali, izgradnja parkirališta i izvedba novih infrastrukturnih objekata.

U ZAHVATU SU PROMETNICE, PARKIRALIŠTA, OBALNA ŠETNICA, PLAŽE, PARKOVNE POVRŠINE, UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBJEKTI 3 PARKIRALIŠTA (UKUPNI KAPACITET PARKIRALIŠTA 231 pm)

Općina Podstrana pristupila je izradi navedenog projekta kako bi se unaprijedila postojeća javna turistička infrastruktura tj. postojeće plaže (protežu se na duljini od duljini od 7km), koje su građene neplanski, te nisu infrastrukturno dovoljno opremljene potrebnim sadržajima, te time ne zadovoljavaju potrebe razvoja turističke destinacije.

Organizacijski gledano planirani zahvat se dijeli na zapadni i na istočni dio. Zapadni dio obuhvaća obalno područje od ušća rijeke Žrnovnice do hotela „Lav“, gdje je izuzeta sportska lučice u Strožancu. Istočni dio zahvaća obalno područje od hotela „Lav“ do Mutograsa i prostorno je znatno veće područje od zapadnog dijela.

Prikaz predviđenih faza uređenja obale “Zapad”

Projekt uređenja plaže od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac

Predmet ovoga projekta obuhvaća izgradnju plaža od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac (plaža Malo blato) što je projektnom dokumentacijom i izdanim dozvolama označeno kao Faza 2.

Područje ulaganja nalazi se na dijelu pomorskog dobra i sastoji se od slijedećih katastarskih čestica na području k.o. Podstrana: k.č.1081/1, k.č. 1082, k.č. 1083, k.č. 1084, k.č. 6273.

Investitor, Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, namjerava urediti obalno područje općine Podstrana unutar naznačenih granice obuhvata, i to od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac kako je prikazano priloženim arhitektonskim glavnim projektom Faza 2.

Projektom se predviđa uređenje i rekonstrukcija plaža, izgradnja dužobalne šetnice, izgradnja objekata u funkciji plaže i šetnice i pješačkih staza od glavne kolne longitudinalne prometnice naselja prema obali i izvedba novih infrastrukturnih objekata. Projektom se obuhvaća i postojeće parkiralište, kolno-pješačka prometnica sve do glavne prometnice naselja.

Opći cilj predloženog ulaganja je jačanje konkurentnosti Općine Podstrana kao turističke destinacije. Specifični ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, te rast turističke potrošnje na području općine. Podaci iz Turističke zajednice Općine Podstrana ukazuju na impresivan podatak od 600.000,00 noćenja do kraja 2017. godine.
Skip to content