skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik u prostorijama Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili na telefon: 021 330 255; 021 330 545.

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

na e-adresu: monika.cutuk@podstrana.hr

fax: 021 330 271 ili

poštom na adresu: Općina Podstrana, n/p Monika Ćutuk, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

OB_1_Zahtjev-za-pristup-informacijama1 doc

Općina Podstrana ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku: http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/

Back To Top Skip to content