10. 05 2021 @ 2:52
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2021. godini

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2021. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2019), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), načelnik Općine Podstrana raspisuje:

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2021. godini     

(1) Općina Podstrana poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Podstrana.

(2) Sredstva za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2021. godini su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za 2021. godinu, u iznosu od 1.000.000,00 kuna, sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2021. godinu.

(3) Predmet sufinanciranja po ovom javnom natječaju je:

 • Redovita djelatnost udruga u kulturi;
 • Redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;
 • Redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 • Programi/projekti mladih, te osoba treće životne dobi;
 • Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama;
 • Programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma;
 • Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;
 • Programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Podstrana.

(4) Javni natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do  8. veljače 2021. godine.

(5) Mjerila za financiranje:

Općina Podstrana će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući Registar;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenje i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina (ako je Statutom udruge tako određeno) te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Prilikom dodjele sredstava za financiranje iz stavka 1. ovog članka prioritet imaju Udruge koje imaju registrirano sjedište na području Općine Podstrana ili imaju minimalno 50% članova sa područja Općine Podstrana.

Općina Podstrana neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Prijave za projekte i programe u sportu provest će se u skladu sa Zakonom o sportu, Narodne novine broj 71/06,124/10,124/11,86/12,94/13 i 85/15).

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Podstrana.

(6) Predmet financiranja bit će svi prihvatljivi i opravdani troškovi, definirani člankom 38. Pravilnika, te će se financirati svi izravni i dio neizravnih opravdanih troškova.

1. Izravnim troškovima smatraju se svi troškovi vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti i to:

 • Organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova
 • Izrada materijala za aktivnosti
 • Grafičke usluge i usluge promidžbe
 • Troškovi reprezentacije (sukladno članku 43. toč 7. Pravilnika)
 • Izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima
 • Troškovi komunikacije
 • Troškovi nabavke opreme
 • Izdaci za prijevoz i smještaj
 • Ostali troškovi

2. Neizravnim troškovima smatraju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva i to:

 • Troškovi režija (energija voda i dr.)
 • Najam prostora
 • Bankovni i poštanski troškovi
 • Troškovi uredskog materijala
 • Ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima
 • Neizravni troškovi se ograničavaju u odnosu na ukupan iznos koji se dodjeljuje programu ili projektu (u pravilu do 25%)

 (7) Dokumentacija  Javnog natječaja:

1. Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju koja mora biti točno i u cijelosti popunjena i ovjerena:

Općina Podstrana će izvršiti uvid u financijske izvještaje putem javno dostupnog Registra neprofitnih organizacija.

2. Dokumentacija koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

 • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je

ovlaštena za zastupanje prijavitelja (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora).

 • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je

voditelj programa /projekta kojeg prijavljuje udruga (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora).

3. Obrasci financijskog izvještavanja koji se dostavljaju po završetku programa ili projekta, a najkasnije do 15. 01. 2022. g.

 (8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

(9) Prijavu na natječaj treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Podstrana) s podacima pošiljatelja na sljedeću adresu:

OPĆINA PODSTRANA
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove
Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 PODSTRANA
sa naznakom

Natječaj za financiranje javnih potreba
Općine Podstrana u 2021. godini

„NE OTVARATI „

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

(11) Kriteriji ocjenjivanja prijavljenih programa/projekata su:

 • usklađenost ciljeva projektnog prijedloga s ciljevima natječaja
 • kapaciteti prijavitelja
 • dosadašnje iskustvo prijavitelja u provedbi sličnih aktivnosti
 • kako predložene aktivnosti i njihova metodologija odgovaraju na prepoznate probleme u zajednici koji se prijedlogom žele riješiti
 • održivost projektnog prijedloga
 • kako je formiran obrazac proračuna, jesu li sve aktivnosti prikladno prikazane i jeli omjer predviđenih rezultata  i traženih sredstava na zadovoljavajućoj razini.

Svaki kriterij nosi od 0 do 5 bodova. Za svaki prijavljen program/projekt maksimalno se može dobiti 30 bodova.

Obrazac B7 popunjava Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata.

 (12) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 60 dana, računajući od dana navedenog u točki 4. ovog natječaja.

(13)  Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta. Općina Podstrana će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se podnosi upravnom odjelu Općine Podstrana nadležnom za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Načelnik Općine. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

(14)  Sa Korisnikom čiji program/projekt bude prihvaćen te kojima su odobrena financijska sredstva sklopit će se ugovor o financiranju programa/projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

(15) Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom  koronavirusa (Covid-19) koja je donijela promjene u provedbi i dostupnosti programa, te mobilnosti svih sudionika, svi prijavitelji za programe u 2021. godini upućuju se da predlože programe /projekte koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka donesenih od strane nadležnih tijela.

(16) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: branka.jovanovic@podstrana.hr.

KLASA: 007-01/21-01/01
URBROJ: 2181/02-02-1-21-1

Podstrana, 08. siječnja 2021. godine

Načelnik
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content