20. 06 2021 @ 3:18
Izdvojeno
Naslovnica » Nabava » Javna nabava » Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Javni naručitelj, Općina Podstrana je, u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to Radova na Proširenju groblja Ban – 1. Faza,  dana 04. lipnja 2019. godine objavila  poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi
  • Prijedlog Troškovnika
  • Projektnu dokumentaciju, kako slijedi:
  1. Građevinsku dozvolu: klasa: UP/I-361-03/17-01/000155; urbroj: 2181/01-01-11-00-00/04-18-0011 od 11.04. 2018.
  2. Izvadak iz  Projektne dokumentacije, odnosno Glavnog projekta

Prethodno savjetovanje je otvoreno do ponedjeljka, 10. lipnja 2019., a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Također pogledajte

Postupak javne nabave: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole Strožanac u Podstrani

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 08. …

Skip to content