13. 05 2021 @ 20:38
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Natječaj za davanje u zakup prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Natječaj za davanje u zakup prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) i članka 3. Odluke o davanju u zakup  prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/1  K.O. Donja Podstrana),  („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 6/17) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 7/13), Općinski načelnik Općine Podstrana raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup prostora prikupljanjem pisanih ponuda Adobe Acrobat

I.

Općina Podstrana daje u zakup dio prostora koji se nalazi na jugoistočnom dijelu kat. čest.  1087/1, upisanog u z.k.ul. broj 2220 K.O. Donja Podstrana, anagrafske oznake Jurasova 2, Podstrana, ukupne površine 17,65 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade i ima zaseban ulaz te se nalazi do prostora Turističke zajednice Podstrana.

Namjena prostora: pružanje turističkih usluga.
Početna mjesečna zakupnina ukupno i po m2 za ljetne mjesece (od 1. lipnja do 30. rujna) iznosi 2.294,50 kuna odnosno 130,00 kn/m2, mjesečna zakupnina ukupno i po m2 za zimske mjesece (od 01. listopada do 31. svibnja) iznosi 1.376,70 kuna odnosno 78,00 kn/m2, tako da početna ukupna prosječna  godišnja zakupnina iznosi 20.191,60 kuna.
Vrijeme zakupa (god):  (dvije) godine.
Jamčevina (kn): 3.671,20 kn.

II. Uvjeti natječaja:

1. Dio prostora daje se u zakup u viđenom stanju.

2. Svi eventualno potrebni troškovi uređenja padaju na teret zakupnika, uz prethodno dobivenu suglasnost Općine Podstrana.

3. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, sa napomenom “NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA čest. zem. 1087/1 K.O. Donja Podstrana – NE OTVARATI”, s naznakom podnositelja ponude. Bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

4. Prostor se može pogledati svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, s upitom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, telefon 021/ 330-489, u periodu od dana objave pa do isteka roka za predaju ponuda.

5. Ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude u svako doba prije javnog otvaranja ponuda.

6. Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos zakupnine. Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije otvaranja ponuda uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate. Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na kamatu od njezine uplate
do isplate.

7. Otvaranje ponuda biti će dana 14. travnja 2017. godine sa početkom u 9:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Podstrana (I kat), Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni podnositelji ponuda po zakonskom zastupniku pravne osobe.

8. O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Ponuditelj je dužan dati Izjavu Adobe Acrobat o prihvaćanju prostora u viđenom stanju, izjavu da sva ulaganja po isteku zakupnog roka pripadaju Općini Podstrani, kao i izjavu da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja, odnosno izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovim natječajem.

10. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji na dan zaključenja natječaja imaju dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana (za fizičke osobe-obrtnike i pravne osobe), kao niti ponuda pravne osobe čiji član uprave na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana, (potvrdu nije potrebno prilagati, Općina Podstrana sama provjerava navedeno).

11. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Neće se razmatrati ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja.

12. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
–    ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe – obrtnike), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe), broj telefona, e-mail, radi kontakta;
–    presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika;
–    izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu – obrtnika);
–    izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu);
–    detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;
–    oznaku prostora,
–    ponuđenu mjesečnu zakupninu ukupno i po m2 za ljetne mjesece (od 1. lipnja do 30. rujna), ukupno i po m2 za zimske mjesece (od 01. listopada do 31. svibnja) odnosno iznos ukupne prosječne godišnje zakupnine, te broj žiro – računa za eventualni povrat jamčevine,
–    dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (uplatnica ili virmanski nalog ovjeren od pošte banke ili Zavoda za platni promet da je uplata izvršena). Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Podstrana, IBAN: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 otvoren kod Splitske banke d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB uplatitelja, sa svrhom doznake “JAMČEVINA ZA NATJEČAJ ”, najkasnije do dana podnošenja ponude,
–    izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana
–    dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Podstrana, a koji će se moći ishoditi u Upravnom odjelu za proračun i financije (nije potrebno prilagati, Općina Podstrana sama provjerava navedeno),
–    izjavu ponuditelja o prihvaćanju prostora u viđenom stanju, izjavu da sva ulaganja po isteku zakupnog roka pripadaju Općini Podstrani, kao i izjavu da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja, odnosno izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovim natječajem.
13. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu zakupninu i ispunjava sve uvjete
natječaja.

14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 (osam) dana od okončanja postupka natječaja preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat jamčevine.

15. Plaćanje zakupnine mora se izvršavati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a visina mjesečne zakupnine plaća se ovisno o razdoblju za koje se plaćanje vrši (ljetni ili zimski mjeseci).

16. Općinski načelnik pridržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Općinu Podstrana, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak odabranog ponuditelja.

Također pogledajte

Obavijest: Testiranje za prijam – Pomoćni radnik/-ica

Pisano testiranje za prijam Pomoćni radnik/-ica održati će se dana 30. travnja 2021. godine u …

Skip to content