13. 05 2021 @ 21:03
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Natječaj za davanje u zakup dijela prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/2, 4277 i 3271  K.O. Donja Podstrana) za postavljanje bankomata („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 26/16) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 7/13), Općinski načelnik Općine Podstrana raspisuje

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora prikupljanjem pisanih ponuda Adobe Acrobat

I. Općina Podstrana daje u zakup dio prostora označenog kao čest. zem. 1087/2, upisanog u z.k.ul. broj 2219 K.O. Donja Podstrana, anagrafske oznake Jurasova 2, Podstrana, koji se nalazi u prizemlju zgrade, u prostoru Turističke zajednice Podstrana.
Namjena prostora: bankomat, početna zakupnina po m2/ukupno kn/mjesečno: 810,00 kn, vrijeme zakupa (god): 4, jamčevina (kn): 2.400,00 kn.

II. Uvjeti natječaja:

1. Dio prostora daje se u zakup u viđenom stanju.

2. Svi troškovi uređenja padaju na teret zakupnika. Prije početka radova na uređenju zakupnik je dužan dostaviti idejno rješenje postave bankomata Općini Podstrana na suglasnost. Za vrijeme uređenja prostora, a najduže 1 (jedan) mjesec od preuzimanja prostora zakupnik je oslobođen plaćanja zakupnine.

3. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, sa napomenom “NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA PROSTORA čest. zem. 1087/2 K.O. Donja Podstrana BANKOMAT – NE OTVARATI”, s naznakom podnositelja ponude. Bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

4. Prostor se može pogledati svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, s upitom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, telefon 021/ 330-489, u periodu od dana objave pa do isteka roka za predaju ponuda.

5. Ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude u svako doba prije javnog otvaranja ponuda.

6. Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos zakupnine. Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije otvaranja ponuda uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustanku od ponude, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate. Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na kamatu od njezine uplate
do isplate.

7. Otvaranje ponuda biti će dana 22. prosinca 2016. godine sa početkom u 9:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Podstrana (I kat), Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni podnositelji ponuda po zakonskom zastupniku pravne osobe.

8. O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Ponuditelj je dužan dati Izjavu Adobe Acrobat o prihvaćanju prostora u viđenom stanju, izjavu o vremenskom planu i snošenju troškova adaptacije prostora radi postavljanja i stavljanja u rad bankomata, izjavu da sva ulaganja po isteku zakupnog roka pripadaju Općini Podstrana kao i izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovim natječajem.

10. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji na dan zaključenja natječaja imaju dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana, kao niti ponuda  pravne osobe čiji član uprave na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana, (potvrdu nije potrebno prilagati, Općina Podstrana sama provjerava navedeno).

11. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Neće se razmatrati ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja.

12. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
– ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtka s adresom, sjedištem, te broj žiro – računa za eventualni povrat jamčevine,
– oznaku prostora,
– iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
– dokaz iz ( u originalu ili ovjerena preslika) sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski
registar sa svim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu,
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine ( uplatnica ili virmanski nalog ovjeren od pošte, banke ili Zavoda za platni promet da je uplata izvršena). Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Podstrana  IBAN: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 otvoren kod Splitske banke d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB uplatitelja, sa svrhom doznake “JAMČEVINA ZA NATJEČAJ”,  najkasnije do dana podnošenja ponude,
– izjavu o prihvaćanju prostora u viđenom stanju, izjavu o vremenskom planu i snošenju troškova adaptacije prostora radi postavljanja i stavljanja u rad bankomata, izjavu da sva ulaganja po isteku zakupnog roka pripadaju Općini Podstrana, kao  i izjavu da prihvaća opće
uvjete zakupa,
– uvjerenje – potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja.

13. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu zakupninu i ispunjava sve uvjete natječaja.

14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 (osam) dana od okončanja postupka natječaja preuzeti dio prostora i sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat jamčevine.

15. Plaćanje zakupnine mora se izvršavati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

16. Općinski načelnik pridržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Općinu Podstrana, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak odabranog ponuditelja.

Također pogledajte

Obavijest: Testiranje za prijam – Pomoćni radnik/-ica

Pisano testiranje za prijam Pomoćni radnik/-ica održati će se dana 30. travnja 2021. godine u …

Skip to content