20. 06 2021 @ 1:48
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podstrana

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2181/02-02/03-16-13) od 13. rujna 2016. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana Adobe Acrobat

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podstrana za javnu raspravu

Sadržaj:
1. OPĆI DIO Adobe Acrobat
1.1. Izvod iz sudskog registra za Geoprojekt d.d.
1.2. Suglasnost Ministarstva (MGiPU) za izradu prostornih planova
1.3. Rješenje Komore (HKA) za ovlaštenu arhitekticu urbanisticu
1.4. Rješenje o imenovanju odgovorne voditeljice plana

2. TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVOĐENJE Adobe Acrobat

3. GRAFICKI DIO
1. Korištenje i namjena površina M 1:25000 Adobe Acrobat
2. Infrastrukturni sustavi M 1:25000 Adobe Acrobat
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora M 1:25000 Adobe Acrobat
4. Građevinska područja naselja M 1:5000 Adobe Acrobat

4. PRILOZI
Obrazloženje – sažetak za javnost Adobe Acrobat
Studija “Obilježja područja sa stanovišta zaštite prirode s prijedlogom mjera zaštite“ Adobe Acrobat
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content