Urbanistički plan dijela područja Grbavac (9)

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja dijela područja Grbavac – UPU 9 sastoji se od:

  1. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
    1. Korištenje i namjena površina pdf
    2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

    3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf
    4. Način i uvjeti gradnje pdf

Skip to content