8. 04 2020 @ 16:14
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Postupak izdavanja građevinskih dozvola

Postupak izdavanja građevinskih dozvola

Općina Podstrana, odnosno Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana nadležan je za:

IZDAVANJE UVIDA U VAŽEĆU PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU PDF

U kojem se navode osnovni podaci o namjeni zemljišta i važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, za traženu katastarsku česticu.

Za sve informacije vezane za:

  • mogućnost gradnje
  • ishođenje potrebnih akata za gradnju
  • ishođenje popisa javnopravnih tijela čije se suglasnosti trebaju skupiti
  • detalje Prostornog plana Općine Podstrana

obratite se nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije (Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje-ispostava Split) na adresi Bihaćka 1 (III kat) ,21 000 Split.
web: http://www.dalmacija.hr/ustroj/upravni-odjeli/uo-za-prostorno-uređenje/ispostave

ZAHVATI U PROSTORU ZA KOJE SE NE TREBAJU ISHODITI DOZVOLE

„Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14, NN 41/15, NN 75/15“
definira jednostavne i druge građevine i radove za koje nije potrebno ishoditi dozvole za građenje, a odnose se najčešće na određene kategorije pomoćnih građevina, manja uređenja terena, vrtne sjenice, nadstrešnice do 15m2 na građevnoj čestici postojeće zgrade, reklamne panoe manjih dimenzija, bazene do 100m2 te brojne druge kategorije građevina za određene djelatosti (npr. uzgoj stoke, staklenici itd.).

U svakom slučaju, prije bilo kakve gradnje ili radova na osnovi ovog pravilnika,za sve eventualne nedoumice ili tumačenja odredbi navedenog pravilnika, obratite se nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije (Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje-ispostava Split) na adresi Bihaćka 1 (III kat) ,21 000 Split.
web: http://www.dalmacija.hr/ustroj/upravni-odjeli/uo-za-prostorno-uređenje/ispostave

ZAHVATI U PROSTORU ZA KOJE SE IZDAJE GRAĐEVINSKA ILI LOKACIJSKA DOZVOLA

Prije samog početka izrade glavnih projekata za ishođenje građevinske (ili lokacijske) dozvole,investitor,odnosno izrađivač projekta (arhitektonski ili drugi ured) od Općine Podstrana,odnosno nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana treba zatražiti :

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA PDF

u kojem se navode posebni uvjeti Općine Podstrana (javnopravnog tijela) koji se trebaju ispuniti prilikom projektiranja planirane građevine (u pogledu osiguranja kolnog pristupa,eventualnog odvajanja dijela parcele za osiguranje koridora planiranih prometnica, osiguranja parkirnih mjesta, osiguravanja prostora za odlaganje otpada, odvodnju oborinskih voda i sl… ).

Nakon izrade glavnih projekata,a prije samog podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, investitor je OBVEZAN općini Podstrana donijeti:

  • 1 ovjereni primjerak Glavnog arhitektonskog projekta (koji ostaje u našem arhivu)
  • GEODETSKI PROJEKT (ukoliko se radi) na CD mediju (koji ostaje u našem arhivu)

te od Općine Podstrana zatražiti:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA PDF

Ukoliko je planirani zahvat ,odnosno projekt,usklađen sa posebnim uvjetima (prethodno) ishođenim od Općine Podstrana, nadležni Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana izdaje Potvrdu glavnog projekta, a koje je neophodna za izdavanje lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

Ukoliko glavni projekt nije usklađen s posebnim uvjetima građenja (prethodno) ishođenim od Općine Podstrana, zahtjev će se odbiti Rješenjem, koje se dostavlja podnositelju zahtjeva i prema potrebi upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije (Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje-ispostava Split) na adresi Bihaćka 1 (III kat), 21 000 Split, koje je nadležno za izdavanje građevinskih dozvola.

NAPOMENA: svi gore navedeni, uredno ispunjeni zahtjevi, predaju se na protokol Općine Podstrana, radnim danom od 8-14 sati.

Pročelnik Odjela:
Božen Živaljić, dipl. ing. građ.