skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 88/2015.)

Svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Način ostvarivanja prava na informacije

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik u prostorijama Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili na telefon: 021 330 545.

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

Na e-mail: kata.madunovic@podstrana.hr
Fax: +385 (0)21 330 271 ili
Poštom na adresu: Općina Podstrana, n/p Kata Madunović, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Općina Podstrana ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku: http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/

Pravni okvir

Obrasci

Osoba zadužena za nepravilnosti

Ivica Tafra, dipl.iur.
Pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje
Telefon: +385 (0)21 330 489
Fax: +385 (0)21 330 271
E-mail:ivica.tafra@podstrana.hr

Sukladno odredbama članka 36. Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
  2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,
  3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

Službenik za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odlukom općinskog načelnika, dana 16. rujna 2021., imenovan je službenik za informiranje Općine Podstrana:

Kata Madunović, struč.spec.oec.
Viša referentica za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove
Adresa: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Telefon: +385 (0)21 330 545
Fax: +385 (0)21 330 271
E-mail: kata.madunovic@podstrana.hr

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Općini Podstrana

Back To Top Skip to content