24. 02 2020 @ 0:24
Izdvojeno

Zadnje objave

Obavijest stanovnicima ulice Vučevica i dijela Hercegovačke ulice

Obzirom da je omogućen spoj vašeg objekta na fekalnu odvodnju molimo vas da zatražite uvjete priključenja od VIK-a Split, Hercegovačka 8. Kod traženja uvjeta potrebno je priložiti vlasnički list, 2 prerisa, građevinsku dozvolu i račun vode. Nakon dobivenih uvjeta (postupak traje 15-20 dana) molimo vas da priključite svoj objekt na ulični vod odvodnje. Za sve daljnje informacije obratite se u …

Više »

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 5/14) i točka II. Zaključka o …

Više »

Predstavljanje programa uzgoja egzotičnog voća i povrća

Grad Omiš, Općina Dugi Rat, Općina Podstrana pozivaju sve poljoprivrednike i druge zainteresirane građane na predstavljanje PROGRAMA UZGOJA EGZOTIČNOG VOĆA I POVRĆA Predavač: ing. Ivan Šulog dana 31. ožujka 2014. (ponedjeljak) u 19:00 sati u hotelu Plaža u Omišu (kongresna dvorana) Zainteresirani se mogu informirati o nabavi sadnog materijala, tehnologiji i nadzoru proizvodnje, otkupu te izvoznom tržištu za kooperante, a …

Više »

Obavijest: Testiranje za prijam u službu Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Pisano testiranje za prijam u službu Voditelja/-ice Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana održat će se dana 1. travnja 2014. godine u vijećnici općine Podstrana u 11,00 sati. Usmeno testiranje (intervju) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisano testiranju održati dana 3. travnja 2014. godine s …

Više »

Obavijest o polaganju posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrana

Na temelju članka 30. Odluke o autotaksi prijevozu (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 23/13) i članka 3. stavka 2. Pravilnika o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 14/13), Komisija za polaganje posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrana, objavljuje O B A V I J E S T o …

Više »

Ispravak objave

U oglasu o objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu Imjena i dopuna UPU Gornje Podstrane , Klasa: 350-02/13-03/01 ; Ur.br:2181/02-04/02-1-14-10 oglašenima dana 25. veljače 2014.godine, u listu “Slobodna Dalmacija”, zbog izvanrednih okolnosti, točka 1. mijenja se i glasi: “Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane trajat će od 6. ožujka do 18. ožujka 2014. godine Ponovna …

Više »

Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Pakoštane

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 18/13.), a sukladno članku 31. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” 07/13) općinsko vijeće Općine Podstrana, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2014. godine donosi ODLUKU o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Pakoštane

Više »

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Podstrana

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine”, broj 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine , grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (”Narodne novine”, broj 110/10) i članka 27. stavka 1. točke 6. i članka 46. stavka …

Više »

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

U Narodnim novinama broj 30. od 5. ožujka 2014. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Preuzimanje: Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske …

Više »