25. 05 2017 @ 12:37
Naslovnica » Komunala » Ograničenje radova tijekom turističke sezone

Ograničenje radova tijekom turističke sezone

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 6/09), a po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana, Općinsko vijeće Općine Podstrana na 26. sjednici održanoj dana 26. listopada 2011. godine donosi:

O D L U K U
o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Općine Podstrana, odnosno određuje se vrsta radova, područja zona, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova, te utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA KOJE SE ZABRANJUJU ILI OGRANIČAVAJU

Članak 2.
Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanja, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova, neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode kontinuirano uz upotrebu građevinskih strojeva i građevinskih alata koji proizvode buku.

III. PODRUČJE ZONA, RAZDOBLJE I VRIJEME ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.
U Općini Podstrana određuju se slijedeća područja zona:
1. I. Zona – obuhvaća područje od mora do državne ceste D-8 (magistrala),
2. II. Zona – obuhvaća područje iznad državne ceste D-8 (magistrala) do granice obuhvata građevinskog područja,
3. III. Zona – obuhvaća područje Gornje Podstrane, odnosno područje izvan granice obuhvata građevinskog područja.

Članak 4.
Zabranjuje se izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone za I. zonu Općine Podstrana u godišnjem (kalendarskom) razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Zabranjuje se izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone za II. i III. zonu Općine Podstrana u godišnjem (kalendarskom) razdoblju od 15. lipnja do 01. rujna.

Članak 5.
Za područja zona i u razdobljima navedenim u članku 3. i 4. ove Odluke građevinski radovi se potpuno zabranjuju u vremenu od 00:00 do 24.00 sata.

Članak 6.
Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 4. i 5. ove Odluke investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

IV. IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 7.
U području zona, razdoblju i vremenu utvrđenim člankom 4. i 5. ove Odluke iznimno se, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Podstrana, mogu izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:
– hitnih radova na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na nekretninama,
– nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i zdravlje ljudi,
– radova koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Podstrana, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Podstrana,
– za građevine kojima je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,
– uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja.

V. NADZOR PROVEDBE ODLUKE

Članak 8.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Podstrana.
Komunalni redar Općine Podstrana ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde o istome, izdati obavezni prekršajni nalog i predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 9.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba u svojstvu investitora ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u svojstvu investitora ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba u svojstvu investitora ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.

Članak 10.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba u svojstvu izvođača ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u svojstvu izvođača ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba u svojstvu izvođača ako postupi protivno odredbama članka 4., 5. i 6. ove Odluke.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 11/08).

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ‘’Službenom glasniku Općine Podstrana’’.
Klasa: 021-05-09-01/01                                               Predsjednik
Urbroj: 2181/02-04/01-11-26                                   Općinskog vijeća:
Podstrana, 26. listopada 2011. godine                    Marija Mamić-Kalajdžić