16. 01 2019 @ 15:53
Naslovnica » Komunala » Gospodarenje otpadom » Razdvajanje otpada: Zašto? Kako? Gdje?

Razdvajanje otpada: Zašto? Kako? Gdje?

 1. Zašto gospodariti otpadom? Adobe Acrobat: Neodgovornim ponašanjem i stvaranjem smeća koje je preko 80% završavalo na odlagalištima diljem Hrvatske u samo 10 godina nodlagalištima je završilo sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Upravo zato uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – tako štedimo vrijedne sirovine, čuvamo prirodu, te stvaramo nova radna mjesta.
 2. Što možemo s otpadom? Adobe Acrobat – Prevencija – Ponovna uporaba – Recikliranje – Oporaba – Zbrinjavanje
 3. Kamo s otpadom? Adobe Acrobat – Ispravan način postupanja s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima:
  – Odvojeno prikupljanje (prema vrsti otpada)
  – Odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 4. Vrste otpada Adobe Acrobat – U kućanstvu nastaje više vrsta otpada:  Papir; Metal; Staklo; Plastika; Glomazni otpad; EE otpad; Bio otpad; Građevni otpad
 5. Reciklažno dvorište Adobe Acrobat – Reciklažno dvorište se planira izvesti u Podstrani, na adresi Poljička cesta 104.
 6. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom  Adobe Acrobat
  – način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, p roblematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,
  – prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta (RD),
  – način izračuna granične količine MKO za određena razdoblja,
  – način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju
  građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i
  – način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine MKO