Savjet mladih Općine Podstrana

Savjet mladih Općine Podstrana je savjetodavno tijelo Općine Podstrana koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Podstrana, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 5 članova. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općinsko vijeće Općine Podstrana je izabralo na sjednici 22. studenoga 2016. godine.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Podstrana izabrani su:

 1. Kandidat: Božiković Ivan
  Zamjenik kandidata: Vranješ Ljiljana
 2. Kandidat: Mandarić Vinko
  Zamjenik kandidata: Mandarić Tina
 3. Kandidat: Jakus Andrea
  Zamjenik kandidata: Ćavar Ivan
 4. Kandidat: Hrste Kristina
  Zamjenik kandidata: Munivrana Tea
 5. Kandidat: Prižmić Ljubica
  Zamjenik kandidata: Mandarić Marko

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 16. prosinca 2016. godine.

Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je Prižmić Ljubica.

Program rada Savjeta mladih Općine Podstrana za 2018. godinu Adobe Acrobat

Program rada Savjeta mladih Općine Podstrana za 2017. godinu Adobe Acrobat (odobren na 54. sjednici Općinskog vijeća Općine Podstrana  31. siječnja 2017. godine).

Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Podstrana Adobe Acrobat (usvojen na 2. sjednici Savjeta mladih Općine Podstrana održanoj 13. siječnja 2017. godine).

 

Skip to content