skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Javni natječaj za prodaju vozila – radnog stroja u vlasništvu Općine Podstrana

Na temelju Odluke KLASA: 022-05/21-01/24, URBROJ: 2181/02-02-1-21-1 od 22. srpnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju vozila – radnog stroja u vlasništvu Općine Podstrana raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila – radnog stroja u vlasništvu Općine Podstrana

I. Predmet javnog natječaja je prodaja vozila – radnog stroja u vlasništvu Općine Podstrana, upisano u knjizi imovine pod brojem 647, i to:

Vozilo – radni stroj: JOHNSTON CN200
Oblik karoserije: Čistilica
Godina proizvodnje: 2009
Radni sati: 6747
Boja: Bijela
Broj šasije: SA92V4CXX93068892
Masa praznog vozila – radnog stroja: 2830 kg
Dopuštena nosivost: 4000 kg
Gorivo: Dizel

Vozilo – radni stroj nije registrirano.

II. Početna cijena vozila – radnog stroja utvrđuje se u iznosu od: 87.500,00 kuna, slovima (osadesetsedamtisućapetstokuna).
Sve troškove vezane za prijenos vlasništva, poreze i eventualne pristojbe, snosi kupac.
Općina Podstrana nije u sustavu PDV-a.

III. Vozilo – radni stroj iz točke I. kupuje se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke.

IV. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponuda se podnosi na za to pripremljenom obrascu (Prilog Ponudbeni list) koji su sastavni dio ovog natječaja i koji sadrže sljedeće podatke:
a)Ponuditelj-fizička osoba:
ime, prezime, adresa prebivališta, OIB, broj računa-IBAN, kontakt podaci ponuditelja, preslika osobne iskaznice ili domovnice,
b) Ponuditelj-pravna osoba:
naziv i sjedište, OIB, broj računa-IBAN, kontakt podaci ponuditelja, preslika izvatka iz sudskog registra ili preslika obrtnice,
c) iznos kupoprodajne cijene koja se nudi (koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja),
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini.
VI. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 8.750,00 kuna, na žiro-račun Općine Podstrana, broj HR6524070001834100006, sa slijedećim podacima: model: HR68, poziv na broj: 9016-OIB PONUDITELJA, s opisom plaćanja: „jamčevina za kupnju vozila – radnog stroja“.

VII. Krajnji rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 8.listopada 2021. godine do 12ºº sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Podstrana (općinska vijećnica), na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, u Podstrani.

VIII. Prednost pri natječaju ima natjecatelj koji je ponudio veći iznos kupoprodajne cijene u odnosu na početnu cijenu. Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

IX. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene za vozilo – radni stroj.

X. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja, te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obavješteni pisanim putem. Istim će pismenom biti obavješteni i o načinu provedbe postupka javnog nadmetanja.

XI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana pozivanja prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor te je dužan u roku od daljnjih 8 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene (razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine).

XII. Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Kupac koji raskine kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XIII. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina će se vratiti u nominalnom iznosu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

XIV. Ponuditelj može povući ponudu pismenim putem najkasnije do dana otvaranja ponuda. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XV. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

XVI. Ponude za natječaj se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Podstrana
Trg dr. Franje Tuđmana 3
21312 Podstrana

sa naznakom „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – RADNOG STROJA – ne otvaraj“:

XVII. Općinski načelnik Općine Podstrana pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XVIII. Dodatne informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Podstrana, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.
Vozilo – radni stroj se može pogledati radnim danom od 8:00-15:00 do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na mob: 098/567-604 (Ante Minigo).

XIX. Ovaj natječaj objaviti će sa na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Podstrana.

Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja

Back To Top Skip to content