21. 04 2021 @ 18:26
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2021. godini

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2021. godini

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi udruga, Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana, objavljuje:

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2021. godini 

(1) Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2021. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga Podstrane objedinjuje i predlaže, a Općina Podstrana u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

(2) Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva mogu biti dostavljeni od strane sportskih udruga (klubova) za provedbu programa u sportu i moraju se odnositi za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 • Promocija sporta, sportskih aktivnosti
 • Organizacija i suorganizacija i poticaj sportskih aktivnosti
 • Funkcioniranje sustava sporta – rad sportske Zajednice
 • Zadovoljavanje zajedničkih potrebama u sportu

(3) Na ovaj Poziv mogu se javiti sve udruge u sportu, koje su ujedno i članice Zajednice sportskih udruga Podstrane sa sjedištem/prebivalištem u općini Podstrana, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, odnosno da je njihova aktivnost usmjerena prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj Poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 • da imaju sjedište na području Općine Podstrana
 • da su upisani u odgovarajući Registar
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenje i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina (ako je Statutom udruge tako određeno) te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
 • da su najmanje dvije godine članice  Zajednice sportskih udruga Općine Podstrana

(4) Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je  do 08. veljače 2021. godine.

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Podstrana.

(5) Dokumentacija Javnog poziva:

1. Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju koja mora biti točno i u cijelosti popunjena i ovjerena:

Općina Podstrana će izvršiti uvid u financijske izvještaje putem javno dostupnog Registra neprofitnih organizacija.

2. Dokumentacija koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

 • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je ovlaštena za zastupanje prijavitelja.

3. Obrazac izvješća koji se dostavlja po završetku programa ili projekta, a najkasnije do15.01.2022. g.

 (6) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

(7) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana
Jurasova 2
21312 PODSTRANA

„Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu za 2021. g.-ne otvaraj“

(8) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) S Podnositeljima prijave čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u sportu na području Općine Podstrana za 2021. godinu sklopiti će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podstrana za 2021. godinu. Prijedlog Ugovora je sastavni dio Javnog poziva.

(10) Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom  koronavirusa (Covid-19) koja je donijela promjene u provedbi i dostupnosti programa, te mobilnosti svih sudionika, svi prijavitelji za programe u 2021. godini upućuju se da predlože programe /projekte koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka donesenih od strane nadležnih tijela.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuop2005gmail.com ili na broj mobitela 091/562-7752 i  091/505-3448.

Podstrana, 08. siječnja 2021.

Također pogledajte

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PODSTRANATrg dr. Franje Tuđmana 3 (zgrada Općine Podstrana – vijećnica) Općinsko …

Skip to content