17. 01 2021 @ 6:51
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i 98/19), čl. 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 3/16) i Zaključka Načelnika Općine Podstrana od 2. travnja 2020. godine, općinski načelnik objavljuje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana Adobe Acrobat

I. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana.

II. Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Podstrana do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika. Pogrebnik kojemu se povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava dežurstva od 0-24 sata svakog dana.

III. Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe sa registriranom pogrebničkom djelatnosti odnosno prijevoz pokojnika, koji ispunjavaju potrebne tehničke i organizacijske uvjete.

IV. Poslovi prijevoza pokojnika dodjeljuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

V. Ponudi je obvezno priložiti:
– izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, ne stariji od tri mjeseca od objave javnog natječaja,
– dokaz o nepostojanju duga prema Općini Podstrana ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, (Potvrdu nije potrebno prilagati, Naručitelj sam provjerava navedeno),
– potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
– izjava o nekažnjavanju osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne ili fizičke osobe, a u svezi članka 251. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (kao dokaz dovoljna je ovjerena Izjava – Obrazac 1 Adobe Acrobat),
– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda za ponuditelja, ne starije od tri mjeseca od objave javnog natječaja,
– dokaze o posjedovanju opreme, vozila i prostora (minimalno dva specijalna vozila za prijevoz pokojnika u koje pojedinačno može stati istodobno četiri transportna lijesa, potvrda o ispunjavanju sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta, prometna dozvola, potvrda stanice za tehnički pregled vozila te rashladni uređaj kapaciteta za smještaj najmanje osam umrlih osoba)
– popis stručnog osoblja:
– najmanje zaposlene četiri osobe na neodređeno vrijeme i to dva vozača i dva iznosača s odgovarajućom spremom. Kao dokaz prilaže se potvrda Mirovinskog osiguranja da su navedeni djelatnici zaposlenici ponuditelja ili ugovori o radu.
– presliku rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
– prijedlog cijene obavljanja prijevoza pokojnika (godišnji iznos) – maksimalno 30.000,00 kuna s PDV-om.

VI. Javni natječaj objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te na službenim stranicama Općine Podstrana,

VII. Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest dana) od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.

VIII. Ponude se dostavljaju do 8. svibnja 2020. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

IX. Mjerila za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude utvrđeni su Odlukom o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 3/16) .

X. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Podstrana – Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, sa naznakom na omotnici “NATJEČAJ – PONUDA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA – NE OTVARAJ”.
Sve potrebne informacije kao i natječajna dokumentacija može se dobiti na www.podstrana.hr ili na e mail adresu: monika.cutuk@podstrana.hr

XI. Odluku o dodjeli poslova donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana.
Temeljem odluke o dodjeli poslova, Općinski načelnik sklapa ugovor sa izabranim ponuditeljem.

Klasa: 363-01/20-01/02
Urbroj: 2181/02-02-1-20-02
Podstrana, 22. travnja 2020. godine

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim

Također pogledajte

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Namještenik/-ca za održavanje javnih površina i groblja

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. prosinca 2020. godine objavljen je …