27. 01 2021 @ 23:25
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv broj 2 za prijavu sportskih aktivnosti klubova i udruga sportske rekreacije u sportu Zajednice u 2020. godini

Javni poziv broj 2 za prijavu sportskih aktivnosti klubova i udruga sportske rekreacije u sportu Zajednice u 2020. godini

Zajednica športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije objavljuje

JAVNI POZIV broj 2 za prijavu sportskih aktivnosti klubova i udruga sportske
rekreacije u sportu Zajednice u 2020. godini

Predmet Javnog poziva broj 2 je prikupljanje pisanih ponuda za prijavu sportskih aktivnosti klubova i udruga sportske rekreacije, koje će sufinancirati Zajednica športskih saveza i udruga SDŽ (u daljnjem tekstu Zajednica) iz Proračuna Zajednice u 2020. godini.

Pravo sudjelovanja imaju sportski klubovi i udruge sportske rekreacije koji nisu članice Zajednice športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije. Prijavitelji – klubovi/udruge moraju ispuniti opće i posebne uvjete kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje temeljem Pravilnika koji je sastavni dio ovog poziva.

Najniži iznos potpore koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Javnog poziva iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 10.000,00 kn.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće opće i posebne uvjete:

 OPĆI UVJETI:

– da nije član Zajednice športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije;

– da je upisan u Registar udruga RH te da su tijela upravljanja podnositelja u mandatu; – da je upisan u Registar športskih djelatnosti;

– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija;

– da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Splitsko-dalmatinske županije;

– da se protiv pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje kluba/udruge, ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;

– da je osigurao organizacijske i ljudske resurse za predviđene sportske aktivnosti;

– da je namjenski utrošio javna financijska sredstva dodijeljena u prethodnoj godini;

– da u godini u kojoj se natječe za dodjelu javnih sredstava za naznačenu aktivnost nije korisnik javnih sredstava iznad ukupno planiranog troška te aktivnosti.

POSEBNI UVJETI:

– dokaz o pravu korištenja prostora (vlasnički list/ugovor o najmu/odluka o pravu korištenja prostora) ili dokaz o sudjelovanju u natjecanju – samo za sportske klubove;

– dokaz o stručnoj osposobljenosti trenerskog kadra za provođenje sportske aktivnosti sukladno Zakonu o sportu – za obje kategorije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave Poziva, a završava uključujući 9. travnja 2020. godine. 

Više detalja o samom natječaju možete pronaći na linku:  https://sport-sdz.hr/natjecaji.html

Također pogledajte

Cijene usluga vrtića u Podstrani, od 01. veljače 2021. manje za 100,00 kn!

Danas je u Općini Podstrana održan sastanak na temu povećanja iznosa kojim općina sufinancira troškove …