13. 07 2020 @ 1:42
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2019. godini

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2019. godini

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi udruga, Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana, objavljuje:

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2019. godini Adobe Acrobat

(1) Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa radi izrade Programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2019. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga Podstrane objedinjuje i predlaže, a Općina Podstrana u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom. Iznos kojim se raspolaže i koji se dodjeljuje povodom ovog Javnog poziva je 136.000,00 (slovima: stotridesetšesttisuća) kuna.

(2) Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Poziva mogu biti dostavljeni od strane sportskih udruga (klubova) za provedbu programa u sportu i moraju se odnositi za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
-poticanje i promicanje sporta
-provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
-sportska priprema, natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
-zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

(3) Na ovaj Poziv mogu se javiti sve udruge u sportu, koje su ujedno i članice Zajednice sportskih udruga Podstrane sa sjedištem/prebivalištem u općini Podstrana, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, odnosno da je njihova aktivnost usmjerena prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj Poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
-da imaju sjedište na području Općine Podstrana, te da su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Podstrana:
-da su upisani u odgovarajući Registar
-su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenje i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
-su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
-nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
-se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela;
-općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
-imaju uređen sustav prikupljanja članarina (ako je Statutom udruge tako određeno) te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
-da su najmanje 1 godinu članice Zajednice sportskih udruga Općine Podstrana, odnosno da je donesena pozitivna odluka o statusu privremene članice.

(4) Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 18. travnja 2019. godine.

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Podstrana.

(5) Dokumentacija Javnog poziva:

1. Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju koja mora biti točno i u cijelosti popunjena i ovjerena:

  • Opisni obrazac prijave
  • Obrazac proračuna
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Izjava o nekažnjavanju
  • Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih  obveza na ime javnih davanja

Općina Podstrana će izvršiti uvid u financijske izvještaje putem javno dostupnog Registra neprofitnih organizacija.

2. Dokumentacija koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

  • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je ovlaštena za zastupanje prijavitelja.

3. Obrazac izvješća koji se dostavlja po završetku programa ili projekta, a najkasnije do 15.01.2020. g.

  • Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu.
  • PROR POT obrazac
(6) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

(7) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana
Jurasova 2
21312 PODSTRANA
„Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu za 2019. g.-ne otvaraj“

(8) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) S Podnositeljima prijave čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u sportu na području Općine Podstrana za 2019. godinu sklopiti će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podstrana za 2019. godinu. Prijedlog Ugovora je sastavni dio Javnog poziva.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuop2005@gmail.com ili na broj mobitela 091/562-7752 i 091/505-3448.

Podstrana, 19. ožujka 2019. godine

Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana
Predsjednik
Ante Polić

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …