9. 07 2020 @ 18:52
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73,00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 4893 K.O. Donja Podstrana) za postavljanje antenskog sustava („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 4/18) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik“ Općine Podstrana broj 2/18), Općinski načelnik Općine Podstrana raspisuje

Natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda Adobe Acrobat

I. Općina Podstrana daje u zakup dio zemljišta označenog kao kat. čest. 4893, upisanog u z.k.ul. broj 953 K.O. Donja Podstrana. Dio predmetnog zemljišta koji se daje u zakup nalazi se na rubnom južnom dijelu predmetne katastarske čestice i odnosi se na dio od 500 m2 od ukupne površine koja iznosi 29226 m2, na način kako je to prikazano na Geodetskoj skici Adobe Acrobat.

Namjena predmetnog dijela katastarske čestice: postavljanje antenskog sustava elektroničke komunikacijske infrastrukture (u daljnjem tekstu: antenski sustav), početna ukupna mjesečna zakupnina: 2.800,00 kn (odnosno 5,60 kn/m2), vrijeme zakupa (god): 10, jamčevina (kn): 8.400,00 kn.

II. Uvjeti natječaja:

1. Dio zemljišta daje se u zakup u viđenom stanju.

2. Svi troškovi uređenja, postavljanja i održavanja Antenskog sustava padaju na teret zakupnika. Prije početka radova na uređenju zakupnik je dužan dostaviti idejno rješenje postave Antenskog sustava Općini Podstrana na suglasnost.

3. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, sa napomenom “NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA ZEMLJIŠTA kat.čest. 4893 K.O. Donja Podstrana ANTENSKI SUSTAV – NE OTVARATI”, s naznakom podnositelja ponude. Bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

4. Predmetno zemljište se može razgledati svakog radnog dana od 13:00 do 14:00 sati, s upitom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, telefon 021/ 330-489, u periodu od dana objave pa do isteka roka za predaju ponuda.

5. Ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude u svako doba prije javnog otvaranja ponuda.

6. Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos zakupnine. Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije otvaranja ponuda uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate. Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate.

7. Otvaranje ponuda biti će dana 7. svibnja 2018. godine sa početkom u 9:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Podstrana (I kat), Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni podnositelji ponuda po zakonskom zastupniku pravne osobe.

8. O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Ponuditelj je dužan dati Izjavu Adobe Acrobat o prihvaćanju zemljišta u viđenom stanju, izjavu o vremenskom planu i snošenju troškova uređenja dijela predmetnog zemljišta radi postavljanja i stavljanja u funkciju antenskog sustava, kao i izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovim natječajem.

10. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji na dan zaključenja natječaja imaju dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana, kao niti ponuda pravne osobe čiji član uprave na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini Podstrana, (potvrdu nije potrebno prilagati, Općina Podstrana sama provjerava navedeno).

11. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Neće se razmatrati ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja.

12. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtka s adresom, sjedištem, te broj žiro – računa za eventualni povrat jamčevine,
– oznaku zemljišta koje se daje u zakup,
– iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
– dokaz iz ( u originalu ili ovjerena preslika) sudskog registra
za trgovačko društvo ili ustanovu,
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (uplatnica ili virmanski nalog ovjeren od pošte, banke ili Zavoda za platni promet da je uplata izvršena). Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Podstrana, IBAN: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 otvoren kod Splitske banke d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB uplatitelja, sa svrhom doznake “JAMČEVINA ZA NATJEČAJ”, najkasnije do dana podnošenja ponude,
– izjavu o prihvaćanju zemljišta u viđenom stanju, izjavu o vremenskom planu i snošenju troškova uređenja dijela predmetnog zemljišta radi postavljanja i stavljanja u funkciju antenskog sustava, kao i izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovim natječajem.
– uvjerenje – potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja.

13. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu zakupninu i ispunjava sve uvjete
natječaja.

14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 (petnaest) dana od okončanja postupka natječaja sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat jamčevine.

15. Plaćanje zakupnine mora se izvršavati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

16. Općinski načelnik pridržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Općinu Podstrana, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, na trošak Zakupnika.

Klasa: 372-01/18-01/01
Urbroj: 2181/02-02-1-18-2
Podstrana, 25. travnja 2018. godine

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i …