21. 04 2018 @ 19:36
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2017. godinu.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2017. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni oglasnik Općine Podstrana” broj 7/13),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14),  te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana  za  2017.  godinu (”Službeni oglasnik Općine Podstrana”  broj
04/17) Općinski načelnik Općine Podstrana objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2017. godinu. Adobe Acrobat

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2017. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Adobe Acrobat Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Podstrana, putem Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje na adresu: Općina Podstrana, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2017. godinu.

Tiskani obrazac zahtjeva Adobe Acrobat može se preuzeti u pisarnici Općine Podstrana, na adresi:  Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana ili na službenim internetskim stranicama Općine Podstrana – www.podstrana.hr.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:
–    dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
–    dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
–    dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
–    dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),
–    presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,
–    potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Općine Podstrana o nepostojanju dugovanja,
–    Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Podstrana  za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana  za 2017. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2017. godinu (na rok od jedne godine). Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.
U slučaju da  se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.
Status dosadašnjeg korisnika može ostvariti isključivo korisnik koncesijskog odobrenja u godini koja prethodi godini za koju se daje novo koncesijsko odobrenje.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2017. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Podstrana. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesija pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Preuzimanje:

  1. Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske Adobe Acrobat
  2. Izjava podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje Adobe Acrobat
  3. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. Adobe Acrobat

Također pogledajte

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2018. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …