Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana

Općina Podstrana objavljuje da je raspisan:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana

Predmet javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana i to:
1. građevinsko zemljište označeno kao kat. čest. 2266/1, upisano u z.k.ul. broj 1902 K.O. Donja Podstrana površine 3.844 m2,
2. građevinsko zemljište označeno kao kat. čest. 2266/3, upisano u z.k.ul. broj 489 K.O. Donja Podstrana površine 290 m2.

Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a iste se nalaze u prvom redu do mora, u neposrednoj blizini hotela Le Meridien Lav.
Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2015. godine do 12:00 sati, a otvaranje ponuda je istoga dana u 12.30 sati na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

Cjeloviti tekst natječaja PDF objavljen je na web stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr), te na oglasnoj ploči Općine Podstrana.
Sve ostale informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti na telefonskom broju: 021/330-489 ili osobno u Općini Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

Početna ukupna prodajna cijena za nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ivana Bilote,mag.ing.aedif. od rujna 2015. godine u iznosu od: 18.190.300,00 kuna (slovima: osamnaestmilijunastodevedesettisućatristokuna) odnosno: 4.400,17 kn/m2 (slovima: četiritisućečetristokuna i sedamnaestlipa)

OPĆI PODACI O PODSTRANI

STANOVNIŠTVO PODSTRANE

Općina Podstrana broji oko 12.000 stanovnika na prostoru 11,5 km/2 površine, od podnožja planine Perun uz donji tok rijeke Žrnovnice na sjeverozapadu, do brežuljka Mutogras na jugoistoku.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Obalni dio Podstrane proteže se 6 km longitudinalno, nizom razvedenih šljunkovitih uvala i plaža.Podstrana je smještena na slikovitom ekološki očuvanom istočnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije, 8 km nadomak Splitu.

PROMETNA POVEZANOST

Zbog blizine Splita sve prometne vezu su blizu: zračna luka 30 km, trajektna luka 8 km, autobusni kolodvor za međunarodni prijevoz 8 km, željeznički kolodvor 8 km, udaljenost od autoceste 18 km.

POSTOJEĆI TURISTIČKI KAPACITETI

U svojoj turističkoj ponudi nudi 2520 smještajnih kapacitete, od čega jedan dio predstavljaju hoteli, a ostalo privatni smještaj. Nezaobilazno je spomenuti hotelski kompleks Le Meridien Lav visoke kategorije,koji se nalazi u neposrednoj blizini lokacije. Prestižan hotel s pet zvjezdica, smješten na izvrsnoj obalnoj poziciji s pogledom na more, Split i susjedne otoke, jedini je predstavnik međunarodnog lanca na području srednje Dalmacije i pruža najveći izbor konferencijskih mogućnosti na Jadranu. Uz postojeću ponudu niza privatnih restorana, pansiona i hotela, sa smještajnim kapacitetima kategoriziranim po mjerilima europskog standarda, Podstrana se predstavlja kao iznimno turističko odredište i idealan izbor kako za poslovne ljude tako i za one željne odmora.

REKREACIJSKI SADRŽAJI I TURISTIČKE PONUDE

Zbog zanimljivih geografskih posebnosti posjetiteljima se nudi razni rekreacijski sadržaji u prirodi: staze za pješačenje, planinarske i biciklističke staze, boravak u Staroj Podstrani, obilazak kulturno-povijesnih lokaliteta.Na moru se nude organizirani sportovi: windsurf, malo jedrenje, sportski katamarani, vodeno skijanje i vodeno skejtanje. Nude se i mogućnosti organiziranja jednodnevnih izleta ili samostalno okušavanje u raftingu na rijeci Cetini, udaljenoj 15 km,organizirano jahanje u prirodi, udaljeno 30 km (Sinj) te izleti brodovima na otoke: Brač, Hvar, Vis, Korčulu, Šoltu.

KULTURNO POVIJESNI LOKALITETI U BLIZINI

Kulturno povijesni centri: Split, Trogir, Salona, Klis, Stobreč, te razni povijesni i kulturni lokaliteti u široj okolici.

NAUTIČKI SADRŽAJI

Marina Lav (udaljenost 350 metara)

Marina Lav sastavni je dio bogate ponude luksuznog kompleksa Le Meridien Lav hotela. Izniman geografski položaj, uz blage klimatske uvjete čine marinu Lav sigurnom lukom sa 75 vezova u moru.

Lučica Strožanac (udaljenost 500 metara)

113 111 110116 109 115116  114 108 107 106 105 103  101 100102

PREDMET PRODAJE (javnog natječaja)

Predmet javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana i to:

1. građevinsko zemljište označeno kao kat. čest. 2266/1, upisano u z.k.ul. broj 1902 K.O. Donja Podstrana površine 3.844 m2,
2. građevinsko zemljište označeno kao kat. čest. 2266/3, upisano u z.k.ul. broj 489 K.O. Donja Podstrana površine 290 m2.

Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a iste se nalaze na izuzetno atraktivnoj lokaciji – prvi red do mora – u neposrednoj blizini hotela Le Meridien Lav.

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA
Nekretnine (kat. čest. 2266/1 i kat. čest. 2266/3,obje K.O. Donja Podstrana) se nalaze u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja prema važećem Prostornom planu Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana” br. 03/2011 – pročišćeni tekst), i to u zoni M5 – mješovita namjena, pretežito turistička.

Prema važećem PPUO Podstrana(„Službeni glasnik Općine Podstrana” br. 03/2011 – pročišćeni tekst),

„u zonama mješovite namjene – pretežito turističke M5 mogu graditi prvenstveno gospodarske građevine ugostiteljsko – turističke namjene (pod čime se podrazumijevaju isključivo hoteli,aparthoteli i pansioni maksimalnog kapaciteta 80 kreveta), te stambeno turističke, stambeno poslovne i poslovne građevine, građevine namijenjene društvenim i javnim sadržajima, posebno kulturnim djelatnostima. Omogućava se uređenje otvorenih igrališta, rekreacijskih i zelenih površina, primarno u funkciji uređenih plaža (kupališta). Ove zone planiraju se na uskom, pretežno izgrađenom obalnom rubu, na potezu od državne ceste D8 do obale, odnosno uređenih plaža. U ovim zonama nije dopuštena gradnja građevina proizvodne namjene ni skladišta.U ovim zonama stambene građevine se grade kao individualne ili višestambene (stambene ilistambeno poslovne građevine) „

U zonama mješovite namjene – pretežito turistička M5 višestambene, višestambeno poslovne,ugostiteljsko turističke (do 80 kreveta), javne i društvene granevine uz sljedeće uvjete:
– Minimalna površina građevne čestice je 600 m2, najmanja glavna fronta čestice 20 m a za građevinu ugostiteljsko turističke namjene (pansion ili hotel) minimalna površina građevne čestice je 1000 m2, sa glavnom frontom od 25 m;
– Koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti građevne čestice za gradnju građevine iz ovog stavka ne mogu biti veći od kig (nadzemni) = 0,35; kis (nadzemni) = 1,0 najmanje 30% građevne čestice se mora urediti kao prirodno ili uređeno zelenilo (vodopropusno);
– Maksimalna tlocrtna površina stambene, stambeno poslovne i poslovne građevine može biti 250 m2, a za građevine isključivo ugostiteljsko turističke namjene (pansion i hotel) maksimalna tlocrtna površina nije ograničena;
– Višestambene građevine mogu imati najviše osam (8) stambenih jedinica;
– Maksimalna visina građevine na terenu nagiba manjeg od 30° (uključujući i suteren) je
Po + S + P + 2 + Pk, odnosno 12,7 m.
– Na kosom terenu, nagiba preko 30°, maksimalna visina građevina sa suterenom iznosi 14,2 m uz uvjet da je maksimalna visina građevine od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najvišem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,odnosno vrha nadozida potkrovlja najviše 9,0 m. Visina građevine na ostalom dijelu uređenog terena uz građevinu ne smije preći 12,7 m;
– Udaljenost građevine od javno prometne površine najmanje 5,0 m;
– Najmanja udaljenost građevine od ostalih rubova građevne čestice je 3,0 m a za građevine ugostiteljsko turističke namjene (pansion ili hotel) i višestambene građevine 5,0 m;
– Pristup građevnoj čestici potrebno je osigurati sa javno prometnu površinu koja ima najmanju širinu kolnika 5,5 m i pješački pločnik najmanje širine 1,6 m barem s jedne strane ulice;
– Smještaj vozila se rješava na građevnoj čestici po normativu 1 PM po stambenoj (smještajnoj) jedinici za individualne stambene građevine, 2 PM po stambenoj (smještajnoj) jedinici za višestambene građevine, a za ostale namjene prema uvjetima iz članka 53. ove odluke. …“

Cjeloviti tekst važećeg prostornog plana („Službeni glasnik Općine Podstrana” br. 03/2011 – pročišćeni tekst) može se preuzeti na linku http://www.podstrana.hr/Broj-03-2011.pdfPDF

0091

PROJEKT U PRIPREMI – UREĐENJE OBALE I IZGRADNJA DUŽOBALNE ŠETNICE U SKLADU SA ISHOĐENOM GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM
(ispred kat. čest. 2266/1 i kat. čest. 2266/3,obje K.O. Donja Podstrana)

Investitor, Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, planira u 2016. godini urediti obalno područje općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do hotela ‘’Lav’’ ,u skladu sa ishođenom izvršnom građevinskom dozvolom.

Projektom se predviđa uređenje i rekonstrukcija plaža, izgradnja dužobalne šetnice, izgradnja objekata funkciji plaže i šetnice, izgradnja i rekonstrukcija pristupnih kolnih i kolno-pješačkih prometnica i pješačkih staza od glavne kolne longitudinalne prometnice naselja prema obali, izgradnja parkirališta i izvedba novih infrastrukturnih objekata.

Predio koji se nalazi s istočne strane športske lučice u Strožancu i proteže se do hotela ”Lav” u načelu je podijeljen u tri zone po prevladavajućoj namjeni prostora: područje koncesije, dužobalna šetnica i područje plaže, gledano iz smjera sjeveroistoka prema jugozapadu.

Projektom je planirano razgraničenje površina za kretanje ljudi, bicikli i povremeni prolaz dostavnih i interventnih vozila od hortikulturno obrađenih površina.

Uvid u glavni projekt i izvršnu građevinsku dozvolu uređenja obale može se izvršiti u Općini Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

0095

Također pogledajte

Obavijest: Testiranje za prijam – Čistač/-ica

Pisano testiranje za prijam Čistača/-ice u Vlastiti pogon Općine Podstrana održat će se dana 22. …

Skip to content