8. 08 2020 @ 14:32
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02.) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 07/13) Načelnik Općine Podstrana, dana 03. listopada 2013. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa udruga građana
iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

Članak 1.

Načelnik Općine Podstrana raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu.

I. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Podstrana financirat će se projekti i programi od interesa za Općina Podstrana, udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • Da su registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine broj: 88/01 i 11/02), te da je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području Općine Podstrana,
 • Da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u općini Podstrana,
 • Da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje jednu (1) godinu, što treba biti razvidno iz Statuta udruge i realiziranih programa,
 • Da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,
 • Da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.

II. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

1. kultura:
a. likovna djelatnost,
b. glazbena djelatnost,
c. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
d. kazališna djelatnost,
e. filmska i video djelatnost,
f. knjižna i nakladnička djelatnost,
g. nova medijska kultura,
h. znanstveno – istraživačka djelatnost,
i. program očuvanja tradicije i običaja,
j. program tradicionalnih manifestacija;

2. tehnička kultura;

3. sport:
a. natjecanja,
b. sport i rekreacija građana,
c. sport i rekreacija osoba s invaliditetom,
d. sport i rekreacija djece i mladeži;

4. sustav zaštite i spašavanja;

5. zdravstvo i socijalna skrb:

 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno njihovo sudjelovanje u životu lokalne zajednice unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;

6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana općine Podstrana.

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa, suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, promicanje Podstrane na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijavnice se mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu Općine Podstrana, soba broj 8 ili na broj telefona 330-300. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu prijavnice, neće biti razmatrane.

Članak 6.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava je 18. listopada 2013.

Članak 8.

Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu.
Prihvaćeni programi biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Općine Podstrana u 2014. godini.

Članak 9.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na adresu: Općina Podstrana Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana.
Klasa: 402-04/13-01/01
Ur. broj: 2181/02-02/03-13-1 Načelnik:
U Podstrani, 03. listopada 2013. Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …