6. 08 2020 @ 2:39
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11),  Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana za 2013. godinu, Klasa: 118-04/13-01/01, Urbroj: 2181/02-02/03-13-1 od 1. srpnja 2013. godine,  i dopuna plana  prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana za 2013. godinu, Klasa: 118-04/13-01/01, Urbroj: 2181/02-02/03-13-2 od 16. kolovoza 2013. godine, Pročelnik dana 22. kolovoza 2013. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana

 Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

ODSJEK ZA FINANCIJE:

  1. 1.      stručni suradnik/ica –2 polaznik/ica

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
– dobro  poznavanje engleskog jezika,
– napredno znanje rada na osobnom računalu.

Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista,

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

d) za ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Iznimno od citiranog stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, osobe trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 90 dana te ne smije imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju niti isti staž mirovinskog osiguranja ostvariti kod inozemnog nositelja osiguranja.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana, Trg dr.. Franje Tuđmana 3, Podstrana,  u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana (www.podstrana.hr.) najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru donosi općinski načelnik.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) točku radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva (preslika radne knjižice stranice 1-7)
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

Klasa: 118-04/13-01/02
Urbroj: 2181/02-02/03-13-2
Podstrana, 22. kolovoza 2013. godine

 

                                                                                                         Pročelnik: Ivica Tafra, dipl.iur.

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …